Gevolgen Participatiewet Wsw

Vanaf 1 januari 2015 kan er niemand meer de huidige Wsw instromen. Mensen
die op 31 december 2014 op de wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet
meer toegelaten tot de Wsw.

Dit is een verandering ten opzichte van de Wet Werken naar Vermogen. In dat wetsvoorstel werd de toegang tot de Wsw beperkt tot mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Mensen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wswdienstbetrekking behouden hun huidige wettelijke rechten en plichten.

Het aantal personen dat in de Wsw werkt, zal door natuurlijk verloop gestaag afnemen totdat er in de structurele situatie vanaf ongeveer 2050 niemand meer in de Wsw werkt. Het kabinet voorziet in de komende jaren een jaarlijkse afname van het aantal Wsw’ers van 5.000.

Financiering

De uitvoering van de Wsw wordt vanaf 2015 uit het ontschotte re-integratiebudget
van de Participatiewet gefinancierd. Daarnaast bestaat de
financiering van de SW-sector uit de eigen inkomsten van SW-bedrijven en
eigen gemeentelijke bijdragen. Met het vaststellen van het macrobudget Wsw
wordt rekening gehouden met de afbouw van het aantal Wsw-plekken als
gevolg van autonomen uitstroom in de komende jaren. Het Rijk zal aan
gemeenten geen taakstelling meer opleggen voor het aantal te realiseren
arbeidsplekken Wsw.

Bezuinigingen

Met de Participatiewet wordt er flink bezuinigd op de rijksbijdrage per Wsw-plek:
deze neemt af van bijna 25.600 euro in 2015 tot 22.700 euro vanaf 202014.Een
bezuiniging van ruim twintig procent dus. Deze ‘efficiencykorting’ gaat in
vergelijking met de Wet werken naar vermogen twee jaar later in (in 2015) en
wordt verspreid over zes jaar in plaats van drie jaar. Dit levert gemeenten ten
opzichte van de Wet werken naar vermogen over de periode 2013-2019 een
voordeel van 1 miljard euro op.

Bron : www.landelijkeclientenraad.nl